แนะนำโรงเรียนบ้านแพรกกลาง

รายการหลัก

ประวัติโรงเรียน

คำขวัญ

วิสัยทัศน์

นโยบาย

เป้าหมาย

กลับหน้าหลัก

ประวัติโรงเรียนบ้านแพรกกลาง

 

                โรงเรียนบ้านแพรกกลาง  ตั้งอยู่หมู่ที่  .คลองเส  อ.ถ้ำพรรณรา  จ.นครศรีธรรมราช  เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  2516  โดยการนำของนายนอง  บางโรย     ผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น  ได้ชักชวนชาวบ้านในบริเวณโรงเรียนก่อตั้ง  โดยครั้งแรกสร้างเป็นอาคารชั่วคราว  ขนาดกว้าง  เมตร  ยาว  10  เมตร  เปิดทำการสอนเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านปลายเส  ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน  65  คน  มีนายกล่ำ  จันทร์วิบูลย์  ครูโรงเรียนบ้านปลายเสมารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  และต่อมาในปี   พ.. 2517  ทางราชการอนุญาตให้เปิดเป็นโรงเรียน   เอกเทศ  และได้บรรจุนายเภ็ญจาเร  ทะเดช  ครูโรงเรียนบ้านปลายเส  มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  ปี   พ.. 2518  ทางสภาตำบลนากะชะ  ได้อนุมัติงบประมาณทำการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบกึ่งถาวร  จำนวน  หลัง  ห้องเรียน       ( ปัจจุบันชำรุด )

                ปี  พ.. 2520  ทางราชการบรรจุนายอุทัย  ล่องชุม  มาดำรงตำแหน่งคูใหญ่  และได้บรรจุครูมาเพิ่มเติมอีกจำนวน  คน

                ปี  พ.. 2523  ทางราชการบรรจุนายชินวร  บุญญเกียรติ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                ปี  พ.. 2525  ทางราชการบรรจุนายเภ็ญจาเร  ทะเดช  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  อีกเป็นครั้งที่  และต่อมาได้ปรับปรุงตำแหน่งเป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

                ปี  พ.. 2537  ทางราชการได้บรรจุนายสุนทร  กฐินหอม  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  และต่อมาได้ปรับปรุงตำแหน่งเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

                ปัจจุบัน  โรงเรียนบ้านแพรกกลาง  เปิดทำการสอน  โดยได้แบ่งออกเป็น  ระดับ  คือระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษา  โดยเฉพาะระดับมัธยม-ศึกษา  ทางโรงเรียนได้รับอนุมัติจากทางราชการให้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา  ตั้งแต่      ปีการศึกษา  2537  เป็นต้นมา  ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  มีครูอาจารย์  จำนวน  14  คน  ลูกจ้างชั่วคราว ( ครูจ้างสอนรายเดือน ) 1  คน นักการภารโรง  จำนวน  คน  มีนักเรียนจนวน  210  คน

โรงเรียนบ้านแพรกกลางมีอาคารเรียนและอาคารประกอบ  ดังนี้

1.       อาคารเรียน   แบบ  ป1.                   จำนวน  หลัง  ห้องเรียน

2.       อาคารเรียน   แบบ  สปช.105/26      จำนวน  หลัง  ห้องเรียน

3.       อาคารเรียน   แบบ  กึ่งถาวร                จำนวน  หลัง  ห้องเรียน

4.       บ้านพักครู     แบบ  301                    จำนวน  หลัง

5.       โรงอาหาร     แบบ  201                    จำนวน  หลัง

6.       ส้วม              แบบ  สปช.601/26      จำนวน  2  หลัง

7.       สนามบาสเกตบอล                              จำนวน  สนาม

8.       ลานกีฬาอเนกประสงค์                        จำนวน  ลาน

9.       ถังน้ำซีเมนต์ แบบ ฝ.30 พิเศษ             จำนวน  1  ชุด