จำนวนครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านแพรกกลาง

ที่

ชื่อ  -  สกุล

ตำแหน่ง /
วิทยฐานะ

ตำแหน่งเลขที่

รับเงินเดือน

วุฒิ

วิชาเอก

อันดับ

ขั้น

นายสุนทร  กฐินหอม

ผอ.ชำนาญการพิเศษ

๑๙๙๒

คศ.๓

๔๔,๓๔๐

ศษ.บ.  ค.บ.

บริหารการศึกษา          ประถมศึกษา

นางณัฐตินา  ร่มรุกข์

ครู

๑๓๙๑

คศ.๑

๑๖,๑๑๐

กศ.บ

บรรณารักษ์ ฯ

นายจำเริญ  ลือสันติธีรกุล

ครูชำนาญการ

๑๙๙๓

คศ.๒

๓๓,๕๔๐

ศษ.บ.

บริหารการศึกษา

นางลาวรรณ  แก้วมณี

ครูชำนาญการ

๑๙๙๔

คศ.๒

๒๔,๗๓๐

กศ.บ.

ประถมศึกษา

นางแก้วกัณหา  ภูมิประโคน

ครูชำนาญการ

๑๙๙๕

คศ.๒

๒๓,๓๒๐

ค.บ.

ปฐมวัย

นางพรทิพย์  วิไล

ครูชำนาญการ

๑๙๙๖

คศ.๒

๓๐,๙๐๐

ค.บ.

สังคมศึกษา

ว่าที่ ร.ต.ภักดี  ศรีทอง

ครูชำนาญการ

๑๙๙๗

คศ.๒

๑๘,๐๔๐

ศษ.ม.

ประถมศึกษา

นางสุภาภรณ์  โมสิกะ

ครูชำนาญการ

๑๙๙๘

คศ.๒

๒๘,๒๖๐

ค.บ.

ปฐมวัย

นายสุวิช  อุบล

ครูชำนาญการ

๑๙๙๙

คศ.๒

๒๗,๗๒๐

ค.บ.

พลศึกษา

๑๐

นางศุภวรรณ  นาควงค์

ครูชำนาญการ

๒๒๐๕

คศ.๒

๑๗,๕๙๐

ค.ม.

ภาษาอังกฤษ

๑๑

นายเดชา  ชายสวัสดิ์

ครู

๔๑๙๙

คศ.๑

๑๒,๘๘๐

ค.บ.

การศึกษาปฐมวัย

๑๒

นางอุไรวรรณ  เดชาสิทธิ์

ครูชำนาญการ

๔๒๓๒

คศ.๒

๒๐,๖๗๐

ค.บ

ประถมศึกษา

๑๓

นายวีรชน  ชูมณี

ครูชำนาญการ

๕๐๐๕

คศ.๒

๒๑,๕๔๐

ค.บ.

อุตสาหกรรม

๑๔

นางนงฤดี  คำนันต์

ครู

๕๗๐๙

คศ.๑

๑๖,๑๑๐

ค.บ.

จิตวิทยาแนะแนว

๑๕

นายเกียรติมงคล  คชสง่า

ครูชำนาญการ

๑๑๐๑๙

คศ.๒

๒๖,๖๙๐

ค.บ.

เทคโนโลยี ฯ

๑๖

นายประเวศ  พลายแก้ว

พนักงานราชการ

-

-

๑๒,๒๐๐

ค.บ.

สังคมศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2553

กลับหน้าหลัก