แนะนำโรงเรียนบ้านแพรกกลาง

รายการหลัก

ประวัติโรงเรียน

คำขวัญ

วิสัยทัศน์

นโยบาย

เป้าหมาย

กลับหน้าหลัก

วิสัยทัศน์

 โรงเรียนบ้านแพรกกลาง 

เป็นโรงเรียนที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน

นักเรียนทุกคนมีความรู้เหมาะสมกับวัย

และสุขภาพอนามัยที่ดี