* ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนบ้านแพรกกลาง ปีการศึกษา 2553
  * รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( SAR1-53)
 
*
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ( SAR2-53)  
 
*
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลแบบย่อ-53  
 
*
แผนกลยุทธ์-แผนปฏิบัติการ-นาวา-53  
 
*
แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน-54  
   
กลับหน้าหลัก