เอกสารความรู้การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
 

              โรงเรียนบ้านแพรกกลาง ได้รวบรวมู้เอกสารที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จากเว็บไซต์สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. มาไว้ที่เดียวกันเพื่อสะดวกและเป็นประโยชน์กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่่ายได้ใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นต่อไป จึงขอนำเสนอเอกสารความรู้ฉบับสมบูรณ์ ดังนี้

               เอกสารแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบด้วย
๑. ประกาศมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ดาวน์โหลด
๒. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดาวน์โหลด
๓. ประกาศมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ดาวน์โหลด
๔. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดาวน์โหลด
๕. แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓ ดาวน์โหลด


               เอกสารชุดแนวทางการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จำนวน ๘ รายการ ประกอบด้วย
เล่ม ๑ แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดาวน์โหลด
เล่ม ๒ การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดาวน์โหลด
เล่ม ๓ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดาวน์โหลด
เล่ม ๔ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา ดาวน์โหลด
เล่ม ๕ การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดาวน์โหลด
เล่ม ๖ การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดาวน์โหลด
เล่ม ๗ การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ดาวน์โหลด
เล่ม ๘ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดาวน์โหลด

 
 
กลับหน้าหลัก