* แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 2550 - 2554
  * พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์-2550
 
*
ข้อมูลภาวะโภชนาการนักเรียน 2553  
 
*
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนบ้านแพรกกลาง ปีการศึกษา 2553  
 
*
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( SAR1-53)  
 
*
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ( SAR2-53)  
 
*
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลแบบย่อ-53  
 
*
แผนกลยุทธ์-แผนปฏิบัติการประจำปี-53 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา  
 
*
มาตรการรักษาความปลอดภัย  
 
*
คู่มือมาตรการรักษาความปลอดภัย  
   
กลับหน้าหลัก