• สภาพภูมิอากาศโลกปี 2017
  • สภาวะอากาศช่วงอุทกภัยภาคใต้ พฤศจิกายน 2560
  • การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๐
  • ประกาศกรมฯ เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2560
  • ประกาศกรมฯ เรื่อง การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2560