• ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๑
  • บทความพิเศษ "งบประมาณคาร์บอนทั่วโลก (The Global Carbon Budget)
  • เหตุการณ์ทางภูมิอากาศที่สำคัญในปี 2560
  • ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๑
  • สภาพภูมิอากาศโลกปี 2017