• การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๐
  • ประกาศกรมฯ เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2560
  • ประกาศกรมฯ เรื่อง การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2560
  • สภาวะอากาศช่วงอุทกภัยภาคใต้ มกราคม 2560
  • สภาพภูมิอากาศของโลกในปี 2016