• สภาวะอากาศเดือนมกราคม 2562
  • การติดตามและการคาดหมายปรากฏการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศ
  • ปรากฎการณ์เอลนีโญ-ลานีญา
  • พายุโซนร้อนปาบึก
  • การติดตามและการคาดหมายปรากฏการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศ (มกราคม 2562)