• ข่าวภูมิอากาศราย 3 เดือน ฉบับที่ 2 ปี 2565
  • ข่าวภูมิอากาศราย 3 เดือน ฉบับที่ 1 ปี 2565
  • การติดตามและการคาดหมายปรากฏการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม 2565
  • ปรากฎการณ์เอนโซประจำเดือนกรกฎาคม 2565
  • การติดตามและการคาดหมายปรากฏการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2565