• การติดตามและการคาดหมายปรากฏการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศเดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง มีนาคม พ.ศ.2563
  • ปรากฎการณ์เอนโซ เดือนธันวาคม
  • ENSO Nov2019
  • การติดตามและการคาดหมายปรากฏการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ถึง มกราคม พ.ศ.2563
  • ENSO_Oct62