ภาษาไทย ประถมศึกษา UTQ-201
* หน่วยที่ 1 สาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถม
* หน่วยที่ 2 หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทยระดับประถมศึกษา
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอน
UTQ-105
* หน่วยที่ 1 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ 2550 - 2554
* หน่วยที่ 2
2.1 ความหมายและจุดมุ่งหมายของเทคโนโลยีเว็บ 2.0
2.2 Web 2.0 กับการเรียนรู้เพื่อสร้างปัญญาสาธารณะ
2.3 รู้จักบล็อก (blog)
2.4 การใช้ blog ในการเรียนรู้
* หน่วยที่ 3
3.1 แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้บนโลกอินเทอร์เน็ต
3.2 แนวทางการนำ Social Network มาใช้ในการเรียนรู้
* หน่วยที่ 4 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ ICT