ผู้บริหารโรงเรียน

นายสุนันท์ สมหมาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนูหลัก
กลุ่มงานต่างๆ
:: กลุ่มบริหารวิชาการ
:: กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียนและชุมชนสัมพันธ์
:: กลุ่มบริหารงบประมาณ
:: กลุ่มบริหารบุคลากร
:: กลุ่มบริหารทั่วไป
: : : หลักสูตร : : :
+ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
วิทยฐานะตำแหน่งครู

+ หลักสูตรแกนกลาง 2551
+ หลักสูตรใหม่ภาษาไทย
+หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
+ หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
+ หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
+ หลักสูตรใหม่ศิลปะ
+ หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
+ หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
+ หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
+ การใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพิ้นฐาน พ.ศ.2551

+ การออกแบบการจัดการ
เรียนรู้อิงมาตรฐานตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา พ.ศ.2551
: : : กฎระเบียบ : : :
:: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา
จักรไทย พ.ศ.2550

:: พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542

:: พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

:: พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2546

:: พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546

:: พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547

:: พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551

:: พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา 2551
:: พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย พ.ศ 2551

:: พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน 2550
:: พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551

:: พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. 2545

:: พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 2546
:: พ.ร.บ.การจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

:: พ.ร.บ.เงินเดือนเงินวิทยฐานะ
และเงินประจำตำแหน่งข้าราช
การครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547

:: แนวปฏิบัติการย้ายข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครู โดยใช้ผลการสอบ
แข่งขันได้
ดาราศาสตร์
กำเนิดเอกภพ
แหล่งเรียนรู้
ข้อสอบ O-NET
:: Mail ::
::การพัฒนาครูทั้งระบบ::
 
 
 

 

 
     
 

วัน พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
::::ผลการประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียนบ้านแพรกกลาง:::
ดาวโหลด-บทสรุปของผู้บริหาร (ผลการประเมิน สมศ.รอบสอง) ที่นี่
::::แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา:::
- ตัวอย่างโครงการ-54
- แบบฟอร์มโครงการ-54
- แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนบ้านแพรกกลาง ( 6 ม.ค. 55)
- Font SarabunPSK มาตรฐานงานสารบัญราชการไทย
- 13 Font ไทย
::::ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา:::
- แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
- โปรแกรมประมวลผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- รายงานการประเมินตนเอง (SAR 54) โรงเรียนบ้านแพรกกลาง
- แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านแพรกกลาง 2555
:
::: แผนที่อากาศ :::
เส้นทางเดินพายุ ( ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา )
สภาวะลมฟ้าอากาศที่สำคัญทั่วโลกจากกรมอุตุ

ย้อนรอยแผ่นดินไหวในไทย


e-gp
ข่าวประกวดราคาโรงเรียนบ้านแพรกกลาง

-

เอกสารจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีพิเศษ
1. ขั้นตอนการจ้างโดยวิธีพิเศษ
2. เอกสารจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีพิเศษโรงเรียนบ้านแพรกกลาง(ร่าง)
ข่าวการศึกษา kruthai.info
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
UTQ OnLine
: : : ค้นข่าวมาเล่า : : :
ข่าวจาก สพฐ.
ข่าวด่วน
คอร์ดเพลง
ข่าวสารวงการ IT
<----------------ติดต่อ Host ไม่ได้----------------->