*

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ( แก้ไขเพิ่มเติม )  
  * หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงใหม่) ตามมติคณะรัฐมนตรี 6 กุมภาพันธ์ 2550  
 
*

แบบฟอร์มเอกสารการเงินและพัสดุ

 
 
*

คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง(ตกลงราคา , สอบราคา , วิธีพิเศษ , วิธีกรณีพิเศษ ,การจัดหาพัสดุเพื่อการจัดทำเอง)

 
 
*
เอกสารการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙  
 
*
คู่มือตรวจสอบภายใน เล่ม 2  
 
*
คู่มือการบันทึกรายการบัญชีทางการเงินของสถานศึกษา  
   
กลับหน้าหลัก